Regulamin sklepu

Użytkowanie sklepu internetowego oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie sklepu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania sklepu www.borlamed.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

DEFINICJE

SERWIS – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie www.borlamed.pl,

ADMINISTRATOR – Administratorem serwisu jest jego właściciel:

MAŁGORZATA DZIUBRAS BORLAMED MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa

TOWAR  – Usługa, produkt lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie.

UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca w sklepie www.borlamed.pl

TRANSAKCJA  – Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu www.borlamed.pl

SPRZEDAJĄCY – Właściciel Serwisu www.borlamed.pl, oferujący Towary za pośrednictwem Serwisu, umieszczający w Serwisie opisy, zdjęcia, tytuły, ceny i inne dane składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

PROFIL – Konto prowadzone przez Serwis dla Sprzedającego, pod unikalną nazwą (loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze sklepu nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. www.borlamed.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, www.borlamed.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi.

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników sklepu od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. www.borlamed.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.borlamed.pl może wybrać sklepu zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z www.borlamed.pl, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i www.borlamed.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane sklepu zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie www.borlamed.pl działając w celu ochrony i ulepszania własnego sklepu internetowego oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno sklepu www.borlamed.pl oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

WALUTA

Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN).

PŁATNOŚCI

Oferujemy następujące formy płatności:

 • płatność bankową
 • szybkie płatności online Tpay

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej.

WYSYŁKA

Oferujemy następujące formy wysyłki:

 • Przesyłka kurierska
 • Inpost paczkomat

PRZEPŁYW INFORMACJI

www.borlamed.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie maila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej sklepu i jej zawartości stanowią własność www.borlamed.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od www.borlamed.pl.

Niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu www.borlamed.pl do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej sklepu wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

www.borlamed.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku www.borlamed.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie www.borlamed.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla www.borlamed.pl.

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od www.borlamed.pl i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. www.borlamed.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu w platformie osobie, która narusza prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej użytkowników.

OPIS TOWARÓW

Towary, które mają być objęte usługami www.borlamed.pl, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.

Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży.

Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I SPRZEDAWANE TOWARY

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet.

Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty.

REGULAMIN – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ANULOWANIA BADAŃ, ZLECENIA DODATKOWYCH BADAŃ LUB REKLAMACJI TOWARU

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy wskazanych w ust. 7 Regulaminu. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od Umowy wygasa.
 2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
  a) w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: „Laboratorium BORLAMED, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa”;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: laboratorium@borlamed.pl;
 3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Laboratorium BORLAMED obowiązane jest niezwłocznie przesłać Klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Klient, będący konsumentem, który odstąpił od umowy zawartej na odległość, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy wszystkie otrzymane materiały laboratoryjne/ zestawy pobraniowe, zwane Towarem, wraz z paragonem, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy: „Laboratorium BORLAMED, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa”. Zwracany Towar prosimy bezpiecznie zapakować, dołączyć do niego paragon i na przesyłce w widocznym miejscu napisać „Zwrot”.
 7. W sytuacji, o której mowa w § 1 Regulaminu Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 8. Klient, będący konsumentem, nie może odstąpić od umowy po otwarciu zestawu do samodzielnego poboru próbki materiału biologicznego (zestaw pobraniowy).
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem odstąpi od Umowy po rozpoczęciu wykonywania przez Laboratorium BORLAMED Usługi wykonania Badań, Klient ponosi koszt świadczeń spełnionych do chwili poinformowania laboratorium Borlamed o odstąpieniu od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny.
 10. Zwrotu płatności Laboratorium BORLAMED dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwszej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 11. Klientowi przysługuje prawo do anulowania badań zleconych w siedzibie laboratorium oraz zwrotu otrzymanego Towaru.
 12. Zlecenie badań/ zamówienie Towaru może zostać anulowane przez Klienta, poprzez przesłanie do Laboratorium BORLAMED pisemnej informacji o jego anulowaniu, za pośrednictwem poczty e-mail, zgodnie z danymi teleadresowymi laboratorium wskazanymi w ust. 2 pkt. a, odpowiednio, do chwili rozpoczęcia przez Laboratorium pracy z Materiałem/ skierowania Towaru do wysyłki, odpowiednio.
 13. Uprawnienia do anulowania Zlecenia badań, o którym mowa w pkt. 12 wygasa najpóźniej z chwilą zarejestrowania materiału w Laboratorium. Uprawnienie do anulowania zamówienia Towaru, o którym mowa w pkt. 12 wygasa najpóźniej z chwilą skierowania Towaru do wysyłki.
 14. Jeśli materiał zostanie zarejestrowany w Laboratorium lub zamówiony Towar został skierowany do wysyłki, Laboratorium BORLAMED ma prawo do naliczenia należności z tytułu zleconych usług, pomimo anulowania przez Klienta zlecenia badań/ zamówienia Towaru, zgodnie z cennikiem usług/ towarów.
 15. Do przesłanego wraz z Materiałem Zlecenia wykonania badań laboratoryjnych Klient może zlecić Laboratorium wykonanie dodatkowych badań. Zlecenie dodatkowego/-ych badania/-ń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest możliwe wyłącznie przez Zleceniodawcę pierwotnego badania, telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej Laboratorium BORLAMED www.borlamed.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: laboratorium@borlamed.pl. Z tytułu dodatkowego badania, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Laboratorium BORLAMED wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 16. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji i zwrotu Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę, bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
 17. Reklamacje dotyczyć mogą nieprawidłowości w zakresie wykonanych Usług/ wad towarów.
 18. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać uzupełniony formularz reklamacji usługi/ towaru, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 16 Regulaminu. Formularz można wysłać Sprzedawcy:
  a) w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: „Laboratorium BORLAMED, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa”;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: laboratorium@borlamed.pl;
 19. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
  W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Laboratorium BORLAMED wyśle na adres e-mail Klienta informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
  W przypadku reklamacji składanych przez Klientów będących konsumentami brak ustosunkowania się Laboratorium BORLAMED w powyższym terminie oznacza, że Laboratorium BORLAMED uznał reklamację za uzasadnioną.
 20. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,
  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji Towaru, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.
 21. W sytuacji reklamacji usługi/ Towaru Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem wraz z załączonym paragonem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 23. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczeniu usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  b) w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 24. Z zastrzeżeniem ust. 1 postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • aktywne łącze internetowe,
 • procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
 • pamięć RAM co najmniej 1 GB,
 • system operacyjny Windows XP lub nowszy,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników sklepu www.borlamed.pl

MAŁGORZATA DZIUBRAS BORLAMED MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa

e-mail: laboratorium@borlamed.pl